وبلاگ تخصصی مهندسی پزشکی ایران

آشنایی با سیستمهای ups - یادداشت اول

سیستم تامین برق بدون وقفه :( ups )

درحالیکه روشهای نسبتاً کم هزینه بسیاری را جهت تامین سطوحی ازحفاظت درمقابل مشکلات برق شهربرای کامپیوترتان میتوانید بکار گیرید،هیچیک ازآنها نمیتوانند به خوبی یک دستگاه تامین برق بدون وقفه (UPS) سیستم شما را در قبال مشکلات برق شهر حفاظت کنند.

ایده ای که در طراحی UPS درنظر گرفته شده است ازنام آن کاملاً آشکاراست.علاوه برفیلترینگ ،افزایش و اصلاح کارآیی برق،مدارهای مخصوص و باتریهایی برای جلوگیری از آسیب دیدن کامپیوترشما درخلال قطع برق ویا ضعیف شدن آن درنظر گرفته شده است. این دستگاهها براساس نوع طراحی به نامهای مختلفی نامیده میشوند ولی تمامی آنها دررسته عمومی "پشتیبانی نیروی برق" قرار میگیرند.

زمانی ups ها به عنوان یک سیستم گران ارزیابی میشدند ولی اکنون کاملاً ارزان میباشند.در آن زمان من ups را فقط برای سیستمهایی پیشنهاد میکردم که واقعاً به آن نیاز دارند ولی الآن میتوانم بگویم هرکسی که ازکامپیوتربه هردلیلی استفاده میکند باید بطور جدی در مورد گرفتن یک ups فکر کند.اگر وقت شما برایتان ارزشمند است، یک ups با اولین باری که برق میرود یا نوسان پیدا میکند هزینه خود را میپردازد.

توجه :

 برخی افراد UPS را با تلفظ سه حرف آن ادا میکنند یعنی "یو-پی-اس" مانند DHL که نام یک شرکت پستی معروف است درحالیکه برخی آن را فقط بصورت یک کلمه "یوپس" تلفظ میکنند.من مورد اول را میپسندم. بنابراین دراین مقاله شما همیشه "یو-پی-اس" را به جای "یوپس" خواهید دید.

اخطار: من اطلاعاتی دریافت داشته ام که در مورد امکان سوختن تجهیزات و یا حتی ریسک ایمنی به عنوان نتیجه ای ازاتصال دستگاههای"محدود کننده ولتاژاضافی گذرا" (surge suppressor)به خروجی UPS هشدارمیداد.

شما هرگزنباید این کاررابکنید تا مبادا یک شرایط مخاطره آمیزبوجود آید زیراups برای این کارطراحی نشده است (اصولاً نیازی به این کار نیست).

چکیده ای بر سیستم تامین برق بدون وقفه :

 قبل ازوارد شدن به جزئیات کارکرداین سیستم، بد نیست که نگاه سریعی به ساختارآن بیندازیم. هدف اصلی یک دستگاه ups تهیه یک منبع بدون وقفه انرژی برای تجهیزی است که از آن محافطت میکند. این کار دقیقاً چگونه انجام میگیرد؟

 دوشاخه یک وسیله الکترونیکی که به برق شهر(یا به کاهش دهنده تغییرات ولتاژی که به برق شهر متصل است) وصل میشود فقط ازیک منبع نیرواستفاده میکند.اگربرق شهرقطع شود،آن وسیله دراثرانقطاع الکتریسیته بسرعت خاموش میشود.یک Ups این معادله را با فراهم نمودن دو منبع قدرت برای وسیله خود به هم میزند.

Ups ها بگونه ای طراحی شده اند که همواره دو منبع انرژی وجود داشته باشد. یکی منبع انرژی اولیه (برق شهر) ودیگری منبعی که در صورت قطع منبع اول وارد مدارمیشود و به آن منبع ثانویه گفته میشود.

منبع برق شهر همواره منبع اولیه محسوب میشود وباتری موجود در ups  منبع ثانویه میباشد. بسته به نوع ups گاهی اوقات سوییچی برای کنترل اینکه کدامیک از منابع نیرو درهرلحظه مورد استفاده قرارمیگیرند تعبیه شده است.این سوییچ به محض اینکه متوجه شود که منبع اولیه قطع شده است ازحالت اولیه به حالت ثانویه تغییرمیکند وزمانیکه منبع اولیه مجدداً وصل شد از حالت ثانویه به حالت اولیه بازمیگردد.

 

 

 

 

البته برق شهر، متناوب است و کامپیوترشما ازبرق متناوب استفاده میکند اگرچه تمامی باتریها برق مستقیم تولید میکنند.بنابراین یک مدار بندی در تمام ups ها بکار رفته است که برق متناوب را به برق مستقیم تبدیل میکند تا بتوان باتری را شارژنمود.

همچنین وسیله ای بنام inverter نیز برای تبدیل برق مستقیم ذخیره شده در باتری به برق متناوب جهت راه اندازی دستگاه شما در تمام ups ها تعبیه شده است.

در برخی ازانواع upsها یک مبدل بزرگ برق متناوب به مستقیم وجود دارد وinverter همواره نیروی لازم برای راه اندازی وسیله را تامین میکند وخود inverter انرژی لازم راازمنبع اولیه و ازطریق مبدل برق متناوب به مستقیم یا از باتری تامین میکند.

Ups ها در انواع گوناگون و اندازه های متفاوت وجود دارند. اندازه قدرت یک ups راقبل ازهرچیز، اندازه باتریهای آن تعیین میکند.هر چه که باتریهای یک ups بزرگتر باشند تجهیز شما زمان بیشتری قبل از خاموش شدن کار خواهدکرد.

Ups های بزرگترنه تنها تجهیز شما را برای زمان بیشتری روشن نگاه خواهند داشت بلکه میتوانند میزان کلی بیشتری ازانرژی برق را تامین کنند.

Ups های مختلف دارای ویژگی های اضافی گوناگونی مانند سیگنال هشدار،نرم افزارکنترل کامپیوتر وهمچنین مداربندی پیشرفته جهت منبع برق متناوب میباشند.

Ups های جدیدترهمچنین دارای یک ویژگی مخصوص جهت خاموش کردن کامپیوترشما درحالتیکه هردومنبع برق قطع شود  )برای جلوگیری ازایرادات احتمالی ناشی ازقطع ناگهانی برق برای سیستم کامپیوتر( میباشند.

(به بخش خصوصیات و ویژگیهای UPS مراجعه شود)