وبلاگ تخصصی مهندسی پزشکی ایران

اصول عمومی و فیزیک لیزرها

مقدمه

کلمه لیزر لغت اختصاری مشتق شده از عبارت تقویت نور نشر برانگیخته می باشد. یک دستگاه مجهز به لیزر  می تواند نور با شدت بالا ، تک رنگ ، تک سویه و موازی تولید کند. این ویژگی های منحصر به فرد لیزر را ابزاری سودمند برای کاربرد تجاری و پزشکی معرفی می کند.

تاریخچه

 فهم خواص عمومی لیزر به پزشک و کاربر دستگاه درک بهتری از تکنولوژی لیزر و قابلیت ها و محدودیت ها ی لیزر می دهد. اصول نظری لیزر در سال 1917 تکوین یافت زمانی که انشتین اساس تابش تحریکی را در مقاله نظریه تشعشع کوانتومی تشریح نمود. در سال 1955 آقای گوردون میزر را که با امواج مایکروویو کار می کرد و جد لیزر می باشد ساخت. در 1958 تانز و شاولو  از آزمایشگاه  بل اصول عملی فیزیک لیزر را شرح دادند. بعدا در سال 1960 آقای میمن اولین لیزر عملیاتی را ساخت.این لیزر توسط تحریک کریستال یاقوت با پالس های شدید نور فلش لامپ ، اشعه قرمزلیزر ساطع می کند.لیزرریاقوت اولین لیزر پزشکی بود که در سال 1963 جهت انعقاد ضایعات شبکیه مورد استفاده قرار گرفت.

سرانجام مواد دیگری یافت شدند که به عنوان محیط فعال دستگاه لیزر عمل نمایند. مواد زیادی (خصوصا عناصر نادر کره زمین ) مانند اربیوم ، گادولینیوم ، هولمیوم ، پرازودیمیوم ، تالیوم ، اورانیوم ویتریوم با موفقیت مورد استفاده قرار گرفتند.

مقدمه

کلمه لیزر لغت اختصاری مشتق شده از عبارت تقویت نور نشر برانگیخته می باشد. یک دستگاه مجهز به لیزر  می تواند نور با شدت بالا ، تک رنگ ، تک سویه و موازی تولید کند. این ویژگی های منحصر به فرد لیزر را ابزاری سودمند برای کاربرد تجاری و پزشکی معرفی می کند.

تاریخچه

 فهم خواص عمومی لیزر به پزشک و کاربر دستگاه درک بهتری از تکنولوژی لیزر و قابلیت ها و محدودیت ها ی لیزر می دهد. اصول نظری لیزر در سال 1917 تکوین یافت زمانی که انشتین اساس تابش تحریکی را در مقاله نظریه تشعشع کوانتومی تشریح نمود. در سال 1955 آقای گوردون میزر را که با امواج مایکروویو کار می کرد و جد لیزر می باشد ساخت. در 1958 تانز و شاولو  از آزمایشگاه  بل اصول عملی فیزیک لیزر را شرح دادند. بعدا در سال 1960 آقای میمن اولین لیزر عملیاتی را ساخت.این لیزر توسط تحریک کریستال یاقوت با پالس های شدید نور فلش لامپ ، اشعه قرمزلیزر ساطع می کند.لیزرریاقوت اولین لیزر پزشکی بود که در سال 1963 جهت انعقاد ضایعات شبکیه مورد استفاده قرار گرفت.

سرانجام مواد دیگری یافت شدند که به عنوان محیط فعال دستگاه لیزر عمل نمایند. مواد زیادی (خصوصا عناصر نادر کره زمین ) مانند اربیوم ، گادولینیوم ، هولمیوم ، پرازودیمیوم ، تالیوم ، اورانیوم ویتریوم با موفقیت مورد استفاده قرار گرفتند. 

  دکتر سهیلا مکملی متخصص بیهوشی

منبع : سایت انجمن علمی پزشکی لیزری ایران